NUCB

Зорилго

Олон улсын болон дотоодын хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт, шаардлагад нийцсэн, гадаад, дотоод худалдаа, гаалийн удирдлагын чиглэлээр цогц ур чадвар бүхий мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

 Эзэмших мэргэжлийн ур чадвар

  • Гадаад, дотоод худалдаа, гаалийн бодлого, стратегийг тодорхойлох боловсруулах, хэрэгжүүлэх;
  • Гадаад, дотоод худалдаа, гаалийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг бизнесийн байгууллагыг удирдан зохион байгуулах;
  • Гадаад, дотоод бизнесийн орчны болон зах зээлийн судалгаа, шинжилгээ хийх;
  • Худалдах, худалдан авах гэрээ хэлцэл байгуулах;
  • Экспорт, импортын барааны тээвэрлэлтийг зохион байгуулах, тээвэр, логистикийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах;
  • Гаалийн үнэлгээ хийх, гаалийн татвар, тарифийг тооцох, гаалийн хэрэг, зөрчил илрүүлэх;
  • Гадаад төлбөр тооцоо үйлдэх, даатгуулах, гаалийн үйл ажиллагаа, нийлүүлэлтийн сүлжээ, хангамж, логистикийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах;
  • Цахим худалдаа эрхлэх.

Ажлын байр, мэргэжлийн эрэлт хэрэгцээ

  • Гүйцэтгэх удирдлага /Захирал болон газар, хэлтэс, албаны дарга/
  • Экспорт, импортын менежер
  • Гаалийн ажилтан, гаалийн зуучлагч, гаалийн байцаагч
  • Тээвэр логистикийн менежер
  • Худалдан авалт, хангамжийн менежер
  • Тээвэр зуучийн компанийн менежер
  • Гадаад, дотоод зах зээл судлаач, гадаад харилцааны ажилтан
  • Төрийн болон төрийн бус байгууллага, олон улсын байгууллагын худалдан авах ажиллагааны газрын дарга, мэргэжилтэн
  • Банк, санхүүгийн байгууллагад гадаад худалдааны төлбөр тооцоо, санхүүжилт хариуцсан менежер, мэргэжилтэн