NUCB

ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨР

  • Богд хааны ордон музейн нийгмийн нөлөөллийн судалгаа: Монголын Урлагийн Зөвлөл, ХҮИС-ЭЗНУТ
  • Монгол улсад хүүхэд хамгааллын тогтолцоог бэхжүүлэх нь: Хүүхдийг ивээх сан, ХҮИС-ЭЗНУТ
  • “Олон нийтийн санхүүгийн суурь мэдлэгийг дээшлүүлэх хөтөлбөр”-ийн явцын үнэлгээ, ХҮИС-НББСТ
  • Нийгмийн Даатгалын Сангаас Өндөр Насны Тэтгэвэр авагчдын талаарх судалгаа: ХНХЯам, Жендэрийн хороо, ХҮИС-ЭЗНУТ

  • Төрийн өмчит их сургуулиудын нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах гэрээт ажил: БСШУСЯ, ХҮИС-НББСТ
  • Монгол улс, БНХАУ хооронд ЧХХ байгуулах хамтарсан судалгаа: ГХЯ, ХҮИС-ХМТ
  • “ОХУ-ын зах зээлд дулааны аргаар боловсруулсан үхрийн мах экспортлох бодлогын зөвлөмж”, “ОХУ-ын зах зээлд адууны мах экспортлох бодлогын зөвлөмж”: МҮХАҮТ-ын захиалгаар ХҮИС-ХМТ

ХҮИС-ийн Судалгааны санхүүжилтын журам”-ын дагуу дараах гурван судалгааны төсөл шалгарч 2020 оны 11-р сарын 20-ноос хэрэгжиж эхлээд байна.

САЛБАР ДУНДЫН СУДАЛГААНЫ ДОТООД ТӨСӨЛ

Монгол улсын худалдааны салбарын ажлын байранд текник технологийн хөгжлийн үзүүлж буй нөлөө:

Судалгааны багийн ахлагч: Доктор, дэд проф. Н.Болдмаа ,

ХҮИС-д дотоод чанарын баталгаажуулалтын тогтолцоог бүрдүүлэх нь:

Судалгааны багийн ахлагч: Доктор С.Амаржаргал

Улаанбаатар хотод жижиглэн худалдаа эрхэлж буй ААНБ-ын үйл ажиллагаанд үзүүлэх Ковид-19 цар тахлын нөлөөллийн судалгаа:

Судалгааны багийн ахлагч: Доктор, дэд проф. Г.Мөнхбаясгалан,