NUCB

СУДАЛГАА

ХҮИС-ИЙН ПРОФЕССОР БАГШ НАРЫН ОРОЛЦОЖ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН СУДАЛГААНЫ ТӨСӨЛ, ГЭРЭЭТ АЖЛЫН

 ТОВЪЁО (сүүлийн 5 жилээр)

ТӨСӨЛ, ГЭРЭЭТ АЖЛЫН НЭР ЗАХИАЛАГЧ/САНХҮҮЖҮҮЛСЭН БАЙГУУЛЛАГА БАГИЙН АХЛАГЧ/ГИШҮҮД  

ОН

А. Худалдаа маркетингийн чиглэлээрх судалгааны төсөл/гэрээт ажил
1 Монгол улсын худалдааны бодлогын үзэл баримтлал боловсруулах судалгаа Гадаад харилцааны яам (ГХЯ)

ЕХ-ны TRAM төсөл

Багийн гишүүн Н.Отгонсайхан (Доктор, проф) 2020
2 Дэлхийн худалдааны байгууллагын хамгаалалтын арга хэмжээний хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх журам боловсруулах гэрээт ажил МҮХАҮТ

ЕХ-ны TRAM төсөл

Багийн ахлагч Н.Отгонсайхан (Доктор, проф.) 2020
3 ОХУ-ын зах зээлд дулааны аргаар боловсруулсан үхрийн мах экспортлох бодлогын зөвлөмж”, “ОХУ-ын зах зээлд адууны мах экспортлох бодлогын зөвлөмж” боловсруулах  гэрээт ажил МҮХАҮТ

ЕХ-ны TRAM төсөл

Багийн ахлагч Н.Отгонсайхан (Доктор, проф.) 2020
4 Хятад-Монгол-Оросын эдийн засгийн коридор байгуулах явц дах гадаад худалдааг хөнгөвчлөх асуудал: практик үнэлгээ, судалгаа Шинжлэх ухааны академи, ШУТС Багийн гишүүн Н.Отгонсайхан (Доктор, проф.) 2020
5 Дэлхийн худалдааны байгууллага ба Монгол улсын гадаад худалдааны бодлого, зохицуулалтыг боловсронгуй болгох асуудал ОУ-ын харилцааны хүрээлэн, ШУТС Багийн гишүүн Н.Отгонсайхан (Доктор, проф.) 2019-2020
6 “ОХУ-ын зах зээлд дулааны аргаар боловсруулсан үхрийн мах, махан бүтээгдэхүүн экспортлогчийн гарын авлага”, “ОХУ-ын зах зээлд адууны мах экспортлогчийн гарын авлага” боловсруулах МҮХАҮТ,  GIZ Багийн гишүүн Н.Отгонсайхан (Доктор, проф.) 2019
7 “Брэндийн үнэ цэнийг хэмжих аргачлалыг боловсруулах нь, Үндэсний брэндийн үнэ цэнийг тооцох нь” судалгааны төсөл МУИС БС Багийн ахлагч  Ж.Тунгалаг

(Доктор, дэд проф.)

 

2019
8 Study on market access requirements and market demand for exporting target products to the European Union Market МҮХАҮТ

ЕХ-ны TRAM төсөл

NK зөвлөх Н.Отгонсайхан (Доктор, проф.) 2018
9 Дотоод худалдааны салбарын нөхцөл байдлын судалгаа ХХААХҮЯ Багийн ахлагч Н.Отгонсайхан (Доктор, проф.)

Багийн гишүүн Д.Нарантуяа Б.Шарбанди

2018
10 “Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээ-2020” Нийслэлийн дэд хөтөлбөр боловсруулах судалгааны ажил Нийслэлийн Захирагчийн ажлын алба (НЗАА) Багийн ахлагч Н.Отгонсайхан (Доктор, проф.)

Багийн гишүүн Д.Нарантуяа Б.Шарбанди

2017-2018
11 Мэйк Дифферэнс ХХК, М-Ойл ХХК-ийн хоорондын арбитрын маргааны шинжээчийн дүгнэлт гаргах захиалгат ажил Монголын Олон Улсын ба Үндэсний Арбитрийн газар Багийн гишүүн:

Г.Мөнхбаясгалан            (Доктор,дэд  проф.)

 

2017
12 МУ-ын бизнесийн орчны судалгаа МҮХАҮТ

МУИС БС

Багийн гишүүд:

М. Должин (Доктор, проф.)

Н.Отгонсайхан (Доктор, проф.)

 

2017

13 Consultancy service for developing the customized training program on foreign trade The Mongolia Ministry of Finance and the World Bank, Export Development Project Бие даан гүйцэтгэсэн: Г.Мөнхбаясгалан

(Доктор,дэд  проф.)

 

2017
14 Их дээд сургууль, бизнесийн байгууллагын инновацийн хамтын ажиллагааны өнөөгийн байдал, нөлөөлж буй хүчин зүйлсийн судалгаа МУИС, Бизнесийн сургууль Багийн гишүүд:

Д.Энх-Отгон (Доктор,  дэд проф.)

Н.Оюунжаргал (Доктор)

Д.Батцэцэг (Магистр)

 

Б. Аялал жуулчлал, үйлчилгээний чиглэлээрх судалгааны төсөл/гэрээт ажил
15 Тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх судалгааны төсөл Мөнх харилцаа ТББ

АХБ

 

Багийн ахлагч М.Билэгсайхан

(Доктор, дэд  проф.)

 

2020-2023
16 “Өгий нуур сумын аялал жуулчлалын нөөц, нуурын эргийн орон зайн төлөвлөлт” судалгааны төсөл БОАЖЯ, ОУАЖСИ Багийн ахлагч М.Билэгсайхан

(Доктор, дэд  проф.)

Багийн гишүүн

С.Амаржаргал

(Доктор)

2016-2017
17 “National Travel Magazine сэтгүүл шинээр гаргах” гэрээт ажил БОАЖЯ, АЖБЗГ Багийн ахлагч М.Билэгсайхан

(Доктор, дэд  проф.)

 

2017
18 Зочид буудлын стандарт боловсруулах төсөл Монголын зочид буудлуудын холбоо Багийн ахлагч М.Билэгсайхан

(Доктор, дэд  проф.)

Гишүүн: С.Алтанцоож (MBA, ахлах багш)

 

2016-2017
В. Банк, санхүү, НББ-ийн чиглэлээрх судалгааны төсөл/гэрээт ажил
19 “Олон нийтийн санхүүгийн суурь мэдлэгийг дээшлүүлэх хөтөлбөр”-ийн явцын үнэлгээ

 

 

 

Монгол банк. Багийн гишүүн Н.Болдмаа

(Доктор, дэд  проф.)

2019.02-2019.06
20 Санхүүгийн мэргэжлийн бус их, дээд сургуульд үзэх “Хувь хүний санхүү” хичээлийн сурах бичиг, дасгал ажлын ном боловсруулах гэрээт ажил. Захиалагч:  Монголбанк

Санхүүжүүлэгч: Дэлхийн банк

Багийн ахлагч Д.Оюунцэцэг

(Доктор, дэд.проф.)

Багийн гишүүн С.Ариунаа (Доктор, ахлах багш)

 

2016-2017
21 “Олон улсад оюуны өмчийг бүртгүүлэх оновчтой шийдэл, үнэлүүлэх аргачлал, механизм” сэдэвт Дээд боловсролын шинэчлэлийн төсөл L2766-MON төслийн дэд төсөл Захиалагч:  БСШУЯ, АХБ

Санхүүжүүлэгч: ШУТС

Багийн ахлагч Б.Болдгив

(Доктор, проф.)

Гишүүн: П.Баянсан (MBA, ахлах багш)

2016-2017
22 “Бизнес судлал” ЕБС-ийн 10-р ангийн сурах бичиг бичих гэрээт ажил Захиалагч:  БСШУЯ, Боловсролын хүрээлэн

Санхүүжүүлэгч: Монголбанк

Багийн гишүүн Д.Оюунцэцэг

(Доктор, дэд.проф.)

П.Баянсан (MBA, ахлах багш)

2017
23 “Бизнес судлал” ЕБС-ийн 10-р ангийн багшийн ном бичих гэрээт ажил Захиалагч:  БСШУЯ, Боловсролын хүрээлэн

Санхүүжүүлэгч: Монголбанк

Багийн гишүүн Д.Оюунцэцэг

(Доктор, дэд.проф.)

С.Ариунаа (Доктор, ахлах багш)

П.Баянсан (MBA, ахлах багш)

2017
24 “Бизнес судлал” ЕБС-ийн 11-р ангийн сурах бичиг бичих гэрээт ажил Захиалагч:  БСШУЯ, Боловсролын хүрээлэн

Санхүүжүүлэгч: Монголбанк

Багийн ахлагч Д.Оюунцэцэг

(Доктор, дэд.проф.)

С.Ариунаа ( Доктор, ахлах багш) нар

Багийн гишүүн П.Баянсан (MBA, ахлах багш)

2018
25 “Бизнес судлал” ЕБС-ийн 11, 12-р ангийн багшийн ном бичих гэрээт ажил Захиалагч:  БСШУЯ, Боловсролын хүрээлэн

Санхүүжүүлэгч: Монголбанк

Багийн ахлагч Д.Оюунцэцэг

(Доктор, дэд.проф.)

П.Баянсан (MBA, ахлах багш)

2018
26 Насанд хүрэгчдэд зориулсан санхүүгийн боловсролын гарын авлага бичих гэрээт ажил Захиалагч:  БСШУЯ, НТБҮТ

Санхүүжүүлэгч: Монголбанк

Багийн гишүүн Д.Оюунцэцэг

(Доктор, дэд.проф.)

Багийн гишүүн П.Баянсан (MBA, ахлах багш)

2018
27 ОНССМДХ-ийн хэрэгжилт: Явцын үнэлгээний тайлан бичих гэрээт ажил Захиалагч:  Монголбанк

Санхүүжүүлэгч: Монголбанк

Багийн ахлагч Д.Оюунцэцэг

(Доктор, дэд.проф.)

Гишүүн: Н.Болдмаа (Доктор, проф)

П.Баянсан (MBA, ахлах багш)

2018-2019
28 “Оюуны өмчийн үнэлгээний аргачлал” боловсруулах  гэрээт ажил Захиалагч: ШУА,

Санхүүжүүлэгч: ШУТС

Багийн ахлагч: П.Баянсан (MBA, ахлах багш) 2020
29 “Оюуны өмчийн үнэлгээний арга зүй боловсруулах” гэрээт төсөл ММҮИ Багийн гишүүн: П.Баянсан (MBA, ахлах багш) 2020
30 “Бичил, жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдэд санхүүгийн боловсрол олгох стратеги боловсруулах, сургагч багш бэлтгэх” төсөл Захиалагч: Монголбанк

Санхүүжүүлэгч: ЕСБХБ

Багийн ахлагч, дотоодын зөвлөх Д.Оюунцэцэг

(Доктор, дэд.проф.)

Багийн гишүүн: П.Баянсан (MBA, ахлах багш)

2020-2021
31 “Монгол Улсын Шинжлэх ухаан технологийн үйл ажиллагааны зардлын судалгаа” захиалгат төсөл Захиалагч: БСШУЯ

Санхүүжүүлэгч: БСШУЯ

Багийн гишүүн: П.Баянсан (MBA, ахлах багш) 2020-2021
32 “Тогтвортой санхүү” бакалаврын сонгон судлах хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах, сурах бичиг бичих төсөл. БОАЖЯ, НХХТ, Дэлхийн банк Багийн гишүүн Д.Оюунцэцэг

(Доктор, дэд.проф.)

2018-2019
33 Нягтлан бодогч мэргэжилтэн бэлтгэх сургалтын хөтөлбөр боловсруулах төсөл Захиалагч: МНББХ

Санхүүжүүлэгч: Дэлхийн банк

Багийн гишүүн Д.Оюунцэцэг

(Доктор, дэд.проф.)

2020
34 Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах Улсын Ерөнхий прокурорын газар Багийн ахлагч Г.Мөнхзул (MBA, ахлах багш)

 

2016-2017
36 Аудитын гэрээт ажил  “Арвайн үр”ХЗХ Гишүүн Г.Мөнхзул (MBA, ахлах багш) 2017-2019
37 Аудитын гэрээт ажил ҮАГ Диспетчерийн Үндэсний төв

“Эрх зүй-Ирээдүй” ХХН

Гишүүн Г.Мөнхзул (MBA, ахлах багш) 2019-2020
38 Төсвийн байгууллагад ашиглагдаж байгаа программын шалгалт, хяналт, үнэлгээ Нягтлан бодох бүртгэлийн хүрээлэн Гишүүн Г.Мөнхзул (MBA, ахлах багш) 2019-2020
39 Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийнсэргээн засах хөгжлийн төв” Гишүүн Г.Мөнхзул (MBA, ахлах багш)
40 Аудитын гэрээт ажил ҮАГ “МОНЦАМЭ”  агентлаг

ҮАГ “Төр засгийн үйлчилгээ эрхлэх газар

ҮАГ “Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв

ҮАГ “ДЦС-2” ТӨХК

“Агриматко- Монгол” ХХК

Гишүүн Г.Мөнхзул (MBA, ахлах багш) 2020-2021
41 Нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ “Блүүм” ХХК

“Гялалзах мөнгө” ХХК

 

Г.Мөнхзул (MBA, ахлах багш 2016-2021
42 Нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ “Экоцонх” ХХК

“Центиурон” ХХК

Г.Мөнхзул (MBA, ахлах багш) 2020-2021
43 “Хувьцаат компаниудын жилийн тайлан бэлтгэх” төсөл СЗХ, КЗХТ Сургагч багш, зааварлагч Т. Лагнай

(Доктор, ахлах багш)

 

2016-2017
44 МУ-ын Ерөнхий сайдын захирамж № 43 ын дагуу Төрийн өмчит компани, төрийн өмчийн оролцоотой компанийн зааг ялгаа, чиг үүргийг судалж, тэдгээрийн үйл ажиллагаанд цогц байдлаар шинжилгээ хийж, авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар санал дүгнэлт гаргах ажлын хэсгийн хариуцсан “ Төрийн өмчит компанийн жилийн тайланг бэлтгэх зааварчилгаа” төсөл МУЗГ (2019-2020 он) Багийн гишүүн. Т. Лагнай (Доктор, ахлах багш)

 

2019-2020
45 ШШГЕГ-ийн НББ-ийн бодлогын баримт бичиг шинэчлэн боловсруулах гэрээт ажил ШШГЕГ Багийн гишүүн: О.Нүржигмаа (MBA, ахлах багш), Г.Мөнхтуяа (MBA, ахлах багш), О.Пүрэвдорж (MBA, ахлах багш) 2020
46 Төрийн өмчит их сургуулиудын НББ-ийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах төсөл БСШУЯ Багийн гишүүн: О.Нүржигмаа (MBA, ахлах багш) 2020
47 Жендэр, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ төсөл,  жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд зөвлөгөө өгөх АХБ , Жендэрийн үндэсний хороо, Нийгмийн бодлого хөгжлийн судалгааны хүрээлэн Багийн гишүүн:

С.Ариунаа  ( Доктор, ахлах багш)

 

2020-2021
48 Бизнес төлөвлөлт боловсруулах Монгол улсад Ковина  тариалах төсөл  Дэлхийн банк , “Эрдэнэ Виллиамс Монголия”  ХХК, Багийн ахлагч

С.Ариунаа ( Доктор, ахлах багш )

 

 

2018

Г. Хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалал, эрх зүйн чиглэлээрх судалгааны төсөл/гэрээт ажил
49 Midline evaluation of the Urban Governance project

 

 IRIM болон Азийн сан Багийн гишүүн Н.Болдмаа

(Доктор, дэд  проф.)

 

2019.- 2020

 

50 Монголын хүүхэд хамгааллын тогтолцоог бэхжүүлэх нь Хүүхдийг ивээх сан (Японы).

 

Хүүхдийг ивээх сан (Японы) Багийн гишүүн Н.Болдмаа

(Доктор, дэд  проф.)

 

2019
51 Монгол гэр бүлийн өнөөгийн нөхцөл байдал, тулгамдсан асуудал, үйлчилгээний хэрэгцээ ГБХЗХГ болон Дэлхийн зөн Багийн гишүүн Н.Болдмаа

(Доктор, дэд  проф.)

 

2018
52 Дээд боловсролд жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах нөлөөллийн үйл ажиллагаа төсөл БСШУСЯ-ны ДБШТ болон Азийн хөгжлийн банк

 

Багийн гишүүн Н.Болдмаа

(Доктор, дэд  проф.)

 

2019-2020
53 “Тусгай хэрэгцээт боловсрол шаардлагатай хүүхдэд үзүүлэх эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг сайжруулах төсөл”-ийн суурь судалгаа Японы Жайка ОУБ Багийн гишүүн Н.Болдмаа

(Доктор, дэд  проф.)

 

2016
54 “Богд хааны ордон музейн нийгмийн нөлөөллийн судалгаа” Монголын Урлагийн Зөвлөл ба ХҮИС.

 

Багийн ахлагч Н.Болдмаа

(Доктор, дэд  проф.)

 

2019
55 “МУИС-ийн Нийгмийн ажлын мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөрт хийсэн дүн шинжилгээ хийх” зөвлөх үйлчилгээ НҮБ-ын Хүн амын сан болон Хөдөлмөр, Нийгмийн хамгааллын яам

 

Багийн ахлагч Н.Болдмаа

(Доктор, дэд  проф

2017
56 “Чойжин ламын ламын сүмийн хадгалалт, хамгаалалтад нийгмийн орчны нөлөөлөх хүчин зүйлийг тодорхойлох судалгаа” Монгол Улсын Их Сургууль ба Монголын Урлагийн Зөвлөл Багийн ахлагч Н.Болдмаа

(Доктор, дэд  проф

2017
57 “Уул уурхайн салбарын хөдөлмөрийн норм нормативын төлөв байдал” хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн судалгаа Монгол улсын хөдөлмөрийн яам,Хөдөлмөрийн судалгааны институт Багийн гишүүн С.Боловсон

Ахлах багш

2014-2015
58 “Иргэний хэргийн шүүхийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ  МӨХ-оос эрхлэн гаргадаг “Өмгөөлөгч”  сэтгүүл

 

Монголийн өмгөөлөгчдийн холбоо Багийн гишүүн Л.Банзрагч

Ахлах багш

2017
59 Нийгмийн даатгалын сангаас олгож буй өндөр насны тэтгэвэр авагчдын судалгаа”  төсөл

 

 

ХНХЯам,  Жендэрийн үндэсний хороо                Багийн ахлагч

С.Ариунаа ( Доктор, ахлах багш )

 

2019
Д. Боловсрол судлал, хэл шинжлэл, бусад чиглэлээрх судалгааны төсөл/гэрээт ажил
60 Их, дээд сургуулийн оюутнуудын ажил мэргэжлийн чиг баримжаа, ерөнхий чадварыг хөгжүүлэх төсөл БСШУСЯ-ны ДБШТ and Азийн хөгжлийн банк Багийн гишүүн Н.Болдмаа

(Доктор, дэд  проф.)

 

2019
61 БСШУСЯ болон НХХЯ хамтарсан “Ажил мэргэжил судлал мэргэжлийн магистрыг МУИС-д бэлтгэх” төсөл Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг /GIZ/

 

Багийн гишүүн Н.Болдмаа

(Доктор, дэд  проф.)

 

2017- 2019
62 Ажил мэргэжил судлалын мэргэжлийн магистрын хөтөлбөрийн үнэлгээний аргачлал, (2018.12.15-2019.05.30), АХБ-ны Дээд боловсролын шинэчлэлийн төсөл.

 

АХБ-ны Дээд боловсролын шинэчлэлийн төсөл.

 

Багийн ахлагч Н.Болдмаа

(Доктор, дэд  проф.)

 

2018- 2019.
63 “Дээд боловсролын элсэлтийн жендэрийн дүн шинжилгээ” Дээд боловсролын шинэчлэл төсөл ба Азийн Хөгжлийн банк

 

Багийн ахлагч Н.Болдмаа

(Доктор, дэд  проф

2017
64 Эрх зүйн боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн агуулгад жендэрийн тэгш байдлын үзэл баримтлалыг тусгах нь: Сургалтын модуль боловсруулах төсөл. Төслийг хэрэгжүүлэгч ЖҮХ

 

Төслийг хэрэгжүүлэгч ЖҮХ

 

Багийн гишүүн С.Боловсон

Ахлах багш

2020.
65 Сургалтын гарын авлага бичиж хэвлүүлэх нь төсөл. МУИС-ийн ХЗС Багийн гишүүн С.Боловсон

Ахлах багш

2018-2019
66 Шинжлэх ухаанлаг татварын системийн хөгжил

 

Багийн гишүүн О.Чулуунцэцэг

Ахлах багш

2017
67 “Макс” ХХК-ий захиалгат төсөл

 

“Макс” ХХК Багийн гишүүн Д.Гантөмөр

Ахлах багш

 

2017
68 Их сургуулийн мэргэжлийн бус түвшинд судлах “Монгол улсын түүх”. Сурах бичиг зохиох төсөлт ажилд оролцов.

 

МУИС Багийн гишүүн Д.Энхжаргал

Ахлах багш

2017
69 Богд Хааны ордон музейн байгалын ба нийгмийн гаралтай хүчин зүйлсийн нөлөөллийн судалгаа Монголын урлагын зөвлөл Н.Болдмаа

(Доктор, дэд.проф.)

Багийн гишүүн Д.Оюунцэцэг

(Доктор, дэд.проф.)

2020
70 Онлайн сургалтыг хөгжүүлэх боловсруулалт,  ашиглалтын судалгаа,  “Хувь хүний санхүү ”онлайн сургалтын агуулга бэлтгэх” төсөл МУИС  Бизнесийн сургууль Багийн гишүүн

С.Ариунаа ( Доктор, ахлах багш)

 

 

2018

71 Бизнес судлал хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах   (Бүрэн дунд боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр  ахлах  анги) төсөл БСШУЯ ,Дэлхийн банк, Монголбанк Багийн гишүүн Д.Оюунцэцэг

(Доктор, дэд.проф.)

С.Ариунаа (Доктор, ахлах багш)

П.Баянсан (MBA, ахлах багш)

 

 

2017