NUCB

БАКАЛАВР ӨДӨР - 4 ЖИЛ

Эдийн засаг, Санхүү бүртгэлийн чиглэлээр :

Эдийн засаг (Эдийн засаг математик загварчлал)

Эдийн засаг (Эдийн засаг мэдээлэл зүй)

Нягтлан бодох бүртгэл (НББ)

Нягтлан бодох бүртгэл (НББ – хяналт шалгалт, татвар)

Нягтлан бодох бүртгэл (НББ – мэдээлэл зүй)

Санхүү

Банк

Даатгал

Худалдаа Маркетингийн чиглэлээр :

Маркетинг (Маркетингийн Менежмент)

Маркетинг (Маркетингийн Менежмент) хөтөлбөрийн танилцуулга.

Маркетинг (Реклам сурталчилгааны менежмент)

Маркетинг (Реклам сурталчилгааны менежмент) хөтөлбөрийн танилцуулга.

Худалдаа (Олон улсын худалдааны менежмент)

Худалдаа (Олон улсын худалдааны менежмент) хөтөлбөрийн танилцуулга.

Худалдаа (Худалдааны менежмент)

Худалдаа (Худалдааны менежмент) хөтөлбөрийн танилцуулга.

Худалдаа (Гаалийн удирдлага)

Худалдаа (Гаалийн удирдлага) хөтөлбөрийн танилцуулга.

Эрх зүй, Сэтгэл судлалын чиглэлээр :

Сэтгэл судлал (Бизнесийн сэтгэл судлал)

Сэтгэл судлал (Бизнесийн сэтгэл судлал) хөтөлбөрийн танилцуулга.

Эрх зүй (Бизнесийн эрх зүй)

Эрх зүй (Бизнесийн эрх зүй) хөтөлбөрийн танилцуулга.

Менежмент, үйлчилгээний чиглэлээр:

Аялал жуулчлалын менежмент

Маркетинг (Маркетингийн Менежмент) хөтөлбөрийн танилцуулга.

Менежмент (Үйлдвэрлэлийн менежмент)

Маркетинг (Реклам сурталчилгааны менежмент) хөтөлбөрийн танилцуулга.

Менежмент (Хүний нөөцийн менежмент)

Худалдаа (Олон улсын худалдааны менежмент) хөтөлбөрийн танилцуулга.

Зочлох үйлчилгээ

Худалдаа (Худалдааны менежмент) хөтөлбөрийн танилцуулга.

ОРОЙ, ЭЧНЭЭ

Бакалавр оройн анги – 2.5 жил, эчнээ – 3 жил

Нягтлан бодох бүртгэл (орой, эчнээ)

Маркетинг (Маркетингийн Менежмент) хөтөлбөрийн танилцуулга.

Зочлох үйлчилгээ (орой)

Маркетинг (Реклам сурталчилгааны менежмент) хөтөлбөрийн танилцуулга.

Худалдаа (орой)

Худалдаа (Олон улсын худалдааны менежмент) хөтөлбөрийн танилцуулга.

МАГИСТР

Магистрын хөтөлбөр : Суралцах хугацаа 1.5 жил

Зочлох үйлчилгээ

Маркетинг (Маркетингийн Менежмент) хөтөлбөрийн танилцуулга.

Нягтлан бодох бүртгэл

Маркетинг (Маркетингийн Менежмент) хөтөлбөрийн танилцуулга.

Аялал жуулчлалын менежмент

Маркетинг (Реклам сурталчилгааны менежмент) хөтөлбөрийн танилцуулга.

Худалдаа

Худалдаа (Олон улсын худалдааны менежмент) хөтөлбөрийн танилцуулга.

Хэрэглээний математик

Худалдаа (Худалдааны менежмент) хөтөлбөрийн танилцуулга.