NUCB

Эдийн засаг, Санхүү бүртгэлийн чиглэлээр :

 1. Эдийн засаг 
 2. Нягтлан бодох бүртгэл
 3. Санхүү
 4. Банк
 5. Даатгал 

Эрх зүй, Сэтгэл судлалын чиглэлээр :

 1. Сэтгэл судлал
 2. Эрх зүй 

Худалдаа Маркетингийн чиглэлээр :

 1. Маркетинг 
 2. Худалдаа

Менежмент, үйлчилгээний чиглэлээр:

 1. Аялал жуулчлалын менежмент
 2. Менежмент
 3. Зочлох үйлчилгээ