NUCB

NUCB START-UP ХӨТӨЛБӨР

АНУ-ын MIT сургуулийн хөтөлбөрийг нэвтрүүлж “Гарааны бизнесийн үндэс” хичээлийг шинээр сургалтын хөтөлбөрт оруулсан нь их, дээд сургуулиудын хувьд анхдагч юм.