НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ

Хөтөлбөрийн зорилго

  Хөдөлмөрийн зах зээлийн бодит эрэлтэд нийцсэн,   шинийг санаачлагч, манлайлагч, нягтлан бодох бүртгэлээр мэргэшсэн, хөрвөх чадвартай, ёс зүйтэй мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

Хөтөлбөрөөр эзэмших мэдлэг, ур чадвар

  • Нягтлан бодох бүртг‎элийн м‎эдээллийн систем, түүний бодлого, технологийг байгууллагын онцлогт нийцүүл‎эн боловсруулж мөрдүүлэх;
  • Төрийн болон бизнесийн бүх ах ахуйн нэгж, корпорацийн нягтлан бодох бүртгэ‎‎лийг хөтөлж, Санхүүгийн Тайлагналын Олон Улсын стандарт (СТОУС)-д нийцсэн санхүүгийн тайлан гаргах;
  • Байгууллагын санхүүгийн тайлан, үйл ажиллагааны явц, үр дүнд шинжилг‎э‎э хийж өнөөгийн болон хэтийн төлөв байдлыг тодорхойлон санал, зөвлөмж боловсруулах;
  • Удирдлагыг шийдвэр гаргалтад шаардлагатай санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн мэдээллээр дэмжих;
  • Байгууллагын дотоод хяналтыг зохион байгуулах, шийдвэрийн хэрэгжилтэд үнэлгээ дүгнэлт өгөх;
  • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний зардал, өртгийг тооцох, төсөвлөх, гүйцэтгэлийг хянаж бүртгэх,  удирдлагын бүртгэлийн шаардлагатай судалгаа хийх, дүгнэлт өгөх, мэдээ тайлан гаргах;
  • Санхүү, удирдлага, татварын тайланг шалгаж хүл‎ээн авах, тайлангийн үзүүл‎‎элтүүдийн хэлбэлзлэлийн шалтгааныг шинжилж, дүгнэлт өгөх.

Ажлын байр, мэргэжлийн эрэлт хэрэгцээ

Гүйцэтгэх удирдлага /Захирал/

Санхүүгийн хэлтэс /алба/-ны дарга

Ерөнхий нягтлан бодогч /санхүү/

Ахлах нягтлан бодогч

Тооцооны нягтлан бодогч

Татварын байцаагч

Аудиторын туслах

Банкны ажилтан

Санхүү, бүртгэлийн бусад ажилтан