NUCB

Дүрэм журмын нэрс Батлагдсан огноо  
1 ХҮИС-ийн Удирдах зөвлөлийн дүрэм 30/6/2017 Татах
2 ХҮИС-ийн дүрэм /шинэчлэгдсэн/ 6/6/2020 Татах
3 ХҮИС-ийн хөдөлмөрийн дотоод журам 4/12/2022 Татах
4 ХҮИС-д профессор, багш ажиллуулах журам 9/1/2017 Татах
5 ХҮИС-ийн сургалтын журам /Хүчингүй болсон/ 9/1/2017 Татах
6 ХҮИС-ийн МСҮТ-ийн журам 9/1/2017 Татах
7 ХҮИС-ийн МСҮТ-ийн багшийн сургалтын ажлыг багц цагаар тооцох журам 9/1/2017 Татах
8 Оюутны байрны журам /Хүчингүй болсон/ 28/11/2018 Татах
9 ХҮИС-ийн багш, ажилтан, суралцагчийн ёс зүйн дүрэм 5/3/2018 Татах
10 ХҮИС-ийн бакалаврын хөтөлбөрт 2017 онд оюутан элсүүлэх журам   Татах
11 ХҮИС-ийн бакалаврын хөтөлбөрт 2018 онд оюутан элсүүлэх журам 5/3/2018 Татах
12 ХҮИС-ийн магистрын хөтөлбөрт суралцагч элсүүлэх журам /хүчингүй болсон/ 5/3/2018 Татах
13 ХҮИС-д суралцагч шилжүүлэн суралцуулах журам /хүчингүй болсон/ 5/3/2018 Татах
14 ХҮИС-ийн судалгааны санхүүжилтийн журам 28/5/2020 Татах
15 ХҮИС-ийн захирлын нэрэмжит тэтгэлгийн журам   Татах
16 ХҮИС-д суралцагчдад тэтгэлэг олгох журам   Татах
17 ХҮИС-ийн Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн журам   Татах
18 ХҮИС-ийн Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн орон тооны бус албаны журам   Татах
19 Нэг бүрийн хамгаалах хэрэгслийг ашиглах заавар   Татах
20 Хувийн хамгаалах хэрэгсэл, ажлын хувцасны олголт ба ашиглалтын журам   Татах
21 Багшийн хөгжлийн хөтөлбөр   Татах
22 ХҮИС-ийн Стратеги төлөвлөгөө   Татах
23 Худалдаа Үйлдвэрлэлийн их сургуулийн албан хэрэг хөтлөлтийн журам 3/4/2019 Татах
24 МСҮТ-ийн суралцагчдын мэдлэг, ур чадвар, дадлыг үнэлэх журам 3/4/2019 Татах
25 Боловсролын чанарын удирдлагын тогтолцооны талаар баримтлах бодлого 3/4/2019 Татах
26 ХҮИС-ийн дотоод хяналтын журам 3/4/2019 Татах
27 ХҮИС-ийн Чанарын дотоод баталгаажуулалтын хөтөлбөр, 2019-2021 он 3/4/2019 Татах
28 Санхүүгийн үйл ажиллагааны журам 4/3/2019 Татах
29 Номын сангийн дүрэм 7/3/2019 Татах
28 Гамшгаас хамгаалах журам   Татах
29 Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах ажлыг зохион байгуулах, галын ослын үед ажиллах  журам   Татах
30 ХҮИС-ийн хандив хүлээн авах бүртгэх, зарцуулах журам 2019.05.14 Татах
31 Ассистентшипийн үйл ажиллагааны журам 2019.12.23 Татах
32 Эрдэм шинжилгээний мэдээллийн нэгдсэн онлайн сангийн журам 2020.01.16 Татах
33 Цахим хэлбэрээр сургалт явуулах журам 2020.02.04 Татах
34 ХҮИС-ийн хөтөлбөрийн хорооны журам 2020.03.25 Татах
35 ХҮИС-ийн шилжилтийн үеийг даван туулах хөтөлбөр (2018-2021) 2020.03.25 Татах
36 ХҮИС-ийн Багш ажилтны хөгжлийг дэмжихэд зориулсан төсвийг зарцуулах  журам 2020.03.25 Татах
37 ХҮИС-ийн судалгааны санхүүжилтын журам 2020.05.28 Татах
38 ХҮИС-ийн профессор багшийн ажлыг үнэлэх журмын зарим хэсгийг шинэчлэн сайжруулж нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2020.07.01 Татах
39 ХҮИС-ийн бэлтгэл ангийн сургалтын журам 2020.11.11 Татах
40 ХҮИС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн ажиллах журам 2020.10.01 Татах
41 ХҮИС-ийн Чанарын дотоод баталгаажуулалтын орон тооны бус зөвлөлийн ажиллах журам 2020.11.11 Татах
42 ХҮИС-ийн Чанарын дотоод  хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний журам 2019.03.04 Татах
44 Соёлын хөтөлбөр батлах тухай 15/12/2020 Татах
43 ХҮИС-ийн Сургалтын журам /Шинэчлэгдсэн/ 2020.12.28 Татах
44 ХҮИС-д-суралцагч-шилжүүлэн-суралцуулах-журам 2020.12.28 Татах
45 ХҮИС-ийн Магистр-докторын-хөтөлбөрт-суралцагч-элсүүлэх-журам-1 2020.12.28 Татах
46 Бакалаврын-судалгааны-ажлын-удирдамж-2021 2021.03.31 Татах
47 Бакалаврын төгсөлтийн шалгалтын журам-2021 2021.03.31 Татах
48 ХҮИС-ийн судалгааны санхүүжилтийн журам/Шинэчлэгдсэн/ 2021.06.08 Татах
49 “Цахим номын сан” хөтөлбөр   Татах
50 Худалдаа үйлдвэрлэлийн их сургуулийн багшийн ажлын нэгдсэн үнэлгээний/аттестатчиллын/ журам 2021.11.10 Татах
51 Оюутны байрны журам/Шинэчлэгдсэн/ 2021.09.11 Татах
52 Корона вируст халдвар илэрсэн үед авах хариу арга хэмжээний түр зааварчилгаа 2021.09.13 Татах
53 Багш, ажилтны ёс зүйн дүрэм 2021.11.22 Татах
54 Оюутны ёс зүйн дүрэм 2021.11.22 Татах
55 ХҮИС-ийн Оны шилдэг хамт олон шалгаруулах журам 2021.12.07 Татах
56 ХҮИС-ийн Сургалтын үйл ажиллагаанд зохицуулалт хийх түр журам 2022.02.01 Татах
57 ХҮИС-ийн Бакалаврын хөтөлбөрт 2022 онд оюутан элсүүлэх журам 2022.03.18 Татах
58 Оюутны сайн дурын байгууллага, клубын нэгдсэн журам 2022.04.05 Татах
59 Хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах тухай 2022.05.27 Татах