NUCB

ДААТГАЛ

Хөтөлбөрийн зорилго:  Хөдөлмөрийн зах зээлийн бодит эрэлтэд нийцсэн,   шинийг санаачлагч, манлайлагч, даатгалын мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлдэг компаниудын үйл ажиллагааг зохион байгуулах, удирдах мэдлэг, чадвар бүхий хөрвөх чадвартай, ёс зүйтэй мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

Хөтөлбөрөөр эзэмших мэдлэг, ур чадвар

 • Нягтлан бодох бүртг‎элийн бодлогыг байгууллагын онцлогт нийцүүл‎эн боловсруулж мөрдүүлэх;
 • Төрийн болон бизнесийн бүх ах ахуйн нэгж, корпорацийн нягтлан бодох бүртгэ‎‎лийг хөтөлж, Санхүүгийн Тайлагналын Олон Улсын стандарт (СТОУС)-д нийцсэн санхүүгийн тайлан гаргах;
 • Байгууллагын санхүүгийн тайлан, үйл ажиллагааны явц, үр дүнд шинжилг‎э‎э хийж өнөөгийн болон хэтийн төлөв байдлыг тодорхойлон санал, зөвлөмж боловсруулах;
 • Удирдлагыг шийдвэр гаргалтад шаардлагатай санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн мэдээллээр дэмжих;
 • Байгууллагын дотоод хяналтыг зохион байгуулах, шийдвэрийн хэрэгжилтэд үнэлгээ дүгнэлт өгөх;
 • Санхүү, удирдлага, татварын тайланг шалгаж хүл‎ээн авах, тайлангийн үзүүл‎‎элтүүдийн хэлбэлзлэлийн шалтгааныг шинжилж, дүгнэлт өгөх.

Ажлын байр, мэргэжлийн эрэлт хэрэгцээ

 • Теллер;
 • Харилцагчийн үйлчилгээний ажилтан;
 • Зээлийн эдийн засагч;
 • Эрсдэлийн эдийн засагч, шинжээч;
 • Нөөцийн удирдлагын эдийн засагч;
 • Нягтлан бодогч;
 • Хөрөнгийн удирдлагын эдийн засагч;
 • Гадаад үйл ажиллагааны /төлбөр тооцоо/ ажилтан;
 • Хөрөнгө оруулалтын эдийн засагч шинжээч;
 • Банкны аудитор, хянан шалгагч;
 • Банкны ерөнхий аудитор;
 • Салбар, хэлтэсийн дарга захирал;
 • Гүйцэтгэх захирал
 • Ерөнхий захирал