NUCB

БАНК

Хөтөлбөрийн зорилго:  Хөдөлмөрийн зах зээлийн бодит эрэлтэд нийцсэн,   шинийг санаачлагч, манлайлагч, банк-санхүүгийн салбарын тэргүүлэх судлаач, хөрвөх чадвартай, ёс зүйтэй мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

Хөтөлбөрөөр эзэмших мэдлэг, ур чадвар

 • Нягтлан бодох бүртг‎элийн бодлогыг байгууллагын онцлогт нийцүүл‎эн боловсруулж мөрдүүлэх;
 • Төрийн болон бизнесийн бүх ах ахуйн нэгж, корпорацийн нягтлан бодох бүртгэ‎‎лийг хөтөлж, Санхүүгийн Тайлагналын Олон Улсын стандарт (СТОУС)-д нийцсэн санхүүгийн тайлан гаргах;
 • Байгууллагын санхүүгийн тайлан, үйл ажиллагааны явц, үр дүнд шинжилг‎э‎э хийж өнөөгийн болон хэтийн төлөв байдлыг тодорхойлон санал, зөвлөмж боловсруулах;
 • Удирдлагыг шийдвэр гаргалтад шаардлагатай санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн мэдээллээр дэмжих;
 • Байгууллагын дотоод хяналтыг зохион байгуулах, шийдвэрийн хэрэгжилтэд үнэлгээ дүгнэлт өгөх;
 • Санхүү, удирдлага, татварын тайланг шалгаж хүл‎ээн авах, тайлангийн үзүүл‎‎элтүүдийн хэлбэлзлэлийн шалтгааныг шинжилж, дүгнэлт өгөх.

Ажлын байр, мэргэжлийн эрэлт хэрэгцээ

 • Теллер;
 • Харилцагчийн үйлчилгээний ажилтан;
 • Зээлийн эдийн засагч;
 • Эрсдэлийн эдийн засагч, шинжээч;
 • Нөөцийн удирдлагын эдийн засагч;
 • Нягтлан бодогч;
 • Хөрөнгийн удирдлагын эдийн засагч;
 • Гадаад үйл ажиллагааны /төлбөр тооцоо/ ажилтан;
 • Хөрөнгө оруулалтын эдийн засагч шинжээч;
 • Банкны аудитор, хянан шалгагч;
 • Банкны ерөнхий аудитор;
 • Салбар, хэлтэсийн дарга захирал;
 • Гүйцэтгэх захирал
 • Ерөнхий захирал