Эдийн засаг, санхүү бүртгэл

Эдийн засаг, санхүү бүртгэл
Free
Зорилго Эдийн засгийн макро түвшинд төр, олон улсын байгууллагуудад олон улс болон улс орон, салбарын хэмжээний мэдээлэл боловсруулах, дүгнэлт гарг...
Add to Wishlist
Free
Эдийн засаг, санхүү бүртгэл
Free
Хөтөлбөрийн зорилго  Хөдөлмөрийн зах зээлийн бодит эрэлтэд нийцсэн,   шинийг санаачлагч, манлайлагч, даатгалын мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлдэг компан...
Add to Wishlist
Free
Эдийн засаг, санхүү бүртгэл
Free
Хөтөлбөрийн зорилго Хөдөлмөрийн зах зээлийн бодит эрэлтэд нийцсэн,   шинийг санаачлагч, манлайлагч, банк-санхүүгийн салбарын тэргүүлэх судлаач, хөр...
Add to Wishlist
Free
Эдийн засаг, санхүү бүртгэл
Free
Хөтөлбөрийн зорилго Хөдөлмөрийн зах зээлийн бодит эрэлтэд нийцсэн, шинийг санаачлагч, манлайлагч, санхүүгийн салбарын тэргүүлэх судлаач, хөрвөх чад...
Add to Wishlist
Free
Эдийн засаг, санхүү бүртгэл
10 цаг
Free
Хөтөлбөрийн зорилго Мэргэжлийн мэдлэг, ур чадвартай, бүтээлч, антрепренёр сэтгэлгээтэй, дижитал эринд ажиллахад бэлтгэгдсэн, хөрвөх чадвартай, ёс з...
Advanced
10 цаг
Add to Wishlist
Free