Төгсөгчдөө цалинтай дадлагажуулж, ажлын байртай болгоно