• Тогтвортой үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээ
• Бизнес ба ногоон хөгжил, инноваци, энтрепренершип
• Тогтвортой хөгжлийн төлөөх боловсрол
• Байгалийн нөөц ба тогтвортой хөгжил
• Хэрэглээ, хэмнэлт, хөрөнгө оруулалт