Бакалавр

/өдөр/
Бакалаврын өдрийн хөтөлбөрийн элсэлтийн танилцуулга
Дэлгэрэнгүй

Бакалавр

/орой, эчнээ/
Бакалаврын орой, эчнээ хөтөлбөрийн элсэлтийн танилцуулга
Дэлгэрэнгүй

Магистр, доктор

Магистр, докторын хөтөлбөрийн элсэлтийн танилцуулга
Дэлгэрэнгүй

Мэргэжлийн боловсролын хөтөлбөр

Мэргэжлийн боловсролын хөтөлбөрийн элсэлтийн танилцуулга
Дэлгэрэнгүй

Элсэлтийн системд бүртгүүлэх заавар

ХҮИС-ийн бакалаврын өдрийн хөтөлбөрийн элсэлтийн бүртгэл орон даяар 2021 оны 6-р сарын 10-ны өдрөөс 7-р сарын 05-ны өдрийн 12:00 цаг хүртэл http://burtgel.nucb.edu.mn элсэлтийн системээр явагдана.