ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Мэдлэг, ур чадвараа нийгмийн баялгийг бүтээхэд зориулах худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, бизнесийн салбарын шинийг санаачлагч, хөрвөх чадвартай манлайлагчдыг бэлтгэх, нийгэм, эдийн засгийн салбарт судалгаа, шинжилгээний чанартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд оршино.