ОРОЙ, ЭЧНЭЭ, МАГИСТР

Бакалавр оройн анги -2.5 жил, эчнээ-3 жил

  1. Нягтлан бодох бүртгэл (орой, эчнээ)
  2. Зочлох үйлчилгээ (орой)
  3. Худалдаа (орой)