БАКАЛАВР ӨДӨР - 4 ЖИЛ

Эдийн засаг, Санхүү бүртгэлийн чиглэлээр :

 1. Эдийн засаг (Эдийн засаг математик загварчлал)
 2. Эдийн засаг (Эдийн засаг мэдээлэл зүй)
 3. Нягтлан бодох бүртгэл (НББ)
 4. Нягтлан бодох бүртгэл (НББ – хяналт шалгалт, татвар)
 5. Нягтлан бодох бүртгэл (НББ – мэдээлэл зүй)
 6. Санхүү
 7. Банк
 8. Даатгал (Даатгалын эдийн засаг)

Эрх зүй, Сэтгэл судлалын чиглэлээр :

 1. Сэтгэл судлал (Бизнесийн сэтгэл судлал)
 2. Эрх зүй (Бизнесийн эрх зүй)

Худалдаа Маркетингийн чиглэлээр :

 1. Маркетинг (Маркетингийн Менежмент)
 2. Маркетинг (Реклам сурталчилгааны менежмент)
 3. Худалдаа (Олон улсын худалдааны менежмент)
 4. Худалдаа (Худалдааны менежмент)
 5. Худалдаа (Гаалийн удирдлага)

Менежмент, үйлчилгээний чиглэлээр:

 1. Аялал жуулчлалын менежмент
 2. Менежмент (Үйлдвэрлэлийн менежмент)
 3. Менежмент (Хүний нөөцийн менежмент)
 4. Зочлох үйлчилгээ