САНХҮҮ

Хөтөлбөрийн зорилго:  Хөдөлмөрийн зах зээлийн бодит эрэлтэд нийцсэн,   шинийг санаачлагч, манлайлагч, санхүүгийн салбарын тэргүүлэх судлаач, хөрвөх чадвартай, ёс зүйтэй мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

Хөтөлбөрөөр эзэмших мэдлэг,  ур чадвар

 • Санхүүгийн төлөвлөгөө, төсөв, төсөл боловсруулах;
 • Санхүүгийн мэдээлэл боловсруулах, санхүүгийн шинжилгээ хийж, дүгнэлт өгөх;
 • Хөрөнгө оруулалтын болон санхүүгийн шийдвэр гаргах;
 • Байгууллагын мөнгөн хөрөнгийг оновчтой удирдлах;
 • Санхүүгийн тайлан болон бусад мэдээлэлд үндэслэн байгууллагын үйл ажиллагааны болон санхүүгийн үр ашгийг тооцоолж, нөөц боломийг илрүүлэн ашиглах;
 • Нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх, судалгаа шинжилгээ хийх;
 • Санхүүгийн хяналт, шалгалт хийх.

Ажлын байр, мэргэжлийн эрэлт хэрэгцээ

 • Санхүүгийн менежер /Сангийн менежер/
 • Санхүүгийн шинжээч, төлөвлөгч;
 • Хөрөнгө оруулалтын менежер;
 • Санхүүгийн хянан шалгагч;
 • Хөрөнгийн үнэлгээний менежер;
 • Байгууллагын МС хөгжүүлэгч;
 • Санхүүгийн хэлтэс /алба/-ы дарга
 • Гүйцэтгэх удирдлага /Захирал/