ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨР

      1. ЭЕШ-ын 600-аас дээш оноотой элсэгч Оюутны хөгжлийн зээлд хамрагдана.

      2. Боловсролын зээлийн сангийн буцалтгүй тусламж тэтгэлэг. Энэ нь:

  •  Бүтэн өнчин суралцагч
  •  Хөгжлийн бэрхшээлтэй эсхүл эцэг, эх нь хоёулаа хөгжлийн бэрхшээлтэй бакалаврын хөтөлбөрийн нэг суралцагч
  •  Хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан гишүүнтэй өрхийн бакалаврын хөтөлбөрийн нэг суралцагч
  •  Нэг өрхийн 3 болон түүнээс дээш хүүхэд дээд боловсролын сургалтын байгууллагад бакалаврын зэргийн боловсрол  эзэмшихээр зэрэг суралцаж байгаа тохиолдолд 1 хүүхдэд тэтгэлэг олгоно.

       3. Захирлын нэрэмжит тэтгэлэг

       4. “Монголд Та Хэрэгтэй” ТББ-ын тэтгэлэг

       5. Олон Улсын байгууллагуудын тэтгэлэг

       6. Төгсөгчдийн холбооны тэтгэлэг

       7. Олон улсын болон улсын хэмжээний олимпиадын 1-3-р байранд шалгарсан бол сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт

       8. Зээлийн сангийн буцалтгүй тусламж