Гадаад хэлний тэнхим

ГАДААД ХЭЛНИЙ ТЭНХИМИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
Зорилт:
– Академик англи хэл болон бизнесийн англи хэлний сургалтыг тэнхимийн болон цахим хосолсон хэлбэрээр зохион байгуулж чанарыг дээшлүүлэх;
– Хэл шинжлэл, боловсрол судлалын чиглэлээр багш нарын судалгааны ажлыг өргөжүүлж үр дүнг хэрэглээнд оруулах;
Гадаад хэлний тэнхим нь 1993 онд байгуулагдсан.
Тус тэнхим нь академик англи хэл болон бизнесийн англи хэлний сургалтыг бакалаврын болон магистрын түвшний суралцагчдад зориулан явуулж байна. Тэнхим нь боловсрол судлал болон хэл шинжлэлийн чиглэлээр мэргэшсэн багш нар, үүний дотор докторын зэрэгтэй багш 2, докторант багш 1, магистр багш 4 болон туслах ажилтан 1, нийт 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажил үүргээ гүйцэтгэж байна.
Мөн тэнхимийн багш нараас гадаад хэл заах арга зүй, харьцуулсан боловсрол судлал, хэл шинжлэлийн чиглэлээр судалгаа хийж үр дүнг нь өөрийн орны болон олон улсын сэтгүүлд хэвлүүлэхийн зэрэгцээ мэргэжлийн чиглэлээр сурах бичиг, гарын авлага бичиж хэрэглээнд оруулсан болно.

Багш нар