ХҮИС-ийн бүтэц зохион байгуулалт

ХҮИС-ийн .... тоот тушаалаар батлав.