Архив

Товч танилцуулга

Танилцуулга

ХҮИС-ийн архив нь 1924 онд Түр хоршооны сургууль нэртэйгээр байгуулагдснаас хойшхи одоогийн ХҮИС-ийн 2020 он хүртэлх 70 жил, байнга хадгалах, түр хадгалах гэсэн хадгаламжийн нэгжүүд хадгалагдаж байна. ХҮИС нь Хөмрөг 501, 3 дахь данстайгаар үндэсний төв архивын нөхөн бүрдүүлэгч байгууллага юм.

Зорилго

Монгол улсын түүх соёлын үнэт өв, Монгол төрийн ой санамж болсон архивын баримтуудыг буй болгож, хадгалж хамгаалж, хуулийн дагуу ашиглуулах

Зорилт

  • Тус архивт хадгалагдаж буй үнэт болон бусад баримтуудыг сэргээн засварлах, хадгалан хамгаалж, 2022 онд цахимжуулах, Үндэсний архивын сан хөмрөгийн улсын нэгдсэг тоо бүртгэлийн 2020 оны 12 сарын 28-ны өдрийн А/241-р тушаалыг хэрэгжүүлэх, мөн аюулгүй ажиллагааны журмыг зорилт болгох.